پست الکترونیکی منطقه

پست الکترونیکی منطقه میاندوآب:miandoab@niopdc.ir