خط مشی

بسمه تعالی

 

خط مشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب

 

منطقه میاندوآب از نیمه دوم سال 1379 از منطقه آذربایجانغربی منتزع و بعنوان یک منطقه مستقل در جنوب استان فعالیت خود را آغاز نموده و شامل 18 شهر و 17 بخش و 49 دهستان و 1508 روستا با  جمعیتی حدود  1/2 میلیون نفر در وسعت عملیاتی 16500 کیلومترمربع را از نظر تأمین سوخت تحت پوشش داشته و مسئولیت توزیع حدود 2/1 میلیارد لیتر از چهارفرآورده اصلی (بنزین،نفت سفید،نفتگاز ، نفتکوره) و نظارت بر توزیع انواع روغنهای موتور و دنده ،‌ حلالها ، گازمایع و سایر مشتقات نفتی را برعهده دارد.

حوزه فعالیت منطقه :

شامل هشت ناحیه، شهرستانهای ( میاندوآب ، ‌مهاباد، سردشت ، شاهیندژ ، تکاب ، بوکان ، نقده ، پیرانشهر) میباشد.

استراتژی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب شامل محورهای زیر می باشد  :

الف) رعایت قوانین و الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( سیستم مدیریت HSE ) مرتبط با فعالیتهای دریافت از طریق خط لوله و کشنده  و نگهداری  در مخازن ثابت  و توزیع فرآورده های نفتی توسط نفتکش همرا ه با حفظ کیفیت مطلوب و استاندارد. 

ب) گسترش و توسعه ارتباطات با کلیه طرفهای ذینفع از جمله قانون گذاران ، احاد جامعه ، تامین کنندگان و مصرف کنندگان.

ج)اجرای صحیح الگوهای مصرف و استفاده  بهینه از مواد سوختی و صرفه جویی مصرف سوخت و جایگزین نمودن جایگاههای CNG .

د) استمرار فعالیتها براساس استانداردها و قوانین و مقررات  ملی ، منطقه ای و جهانی مربوط به کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی IMS .

* در راستای نیل به استراتژیهای فوق اهداف کلان ذیل مد نظر این منطقه می باشد.

1-  افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بمنظور جلب هرچه بیشتر رضایتمندی مشتری و کارفرما.

2- توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش کارگروهی ، همفکری ، ایجاد خلاقیت و بالا بردن کارایی و مشارکت.

3-  جلوگیری از اتلاف منابع از طریق : اصلاح سیستم تعمیرات و نگهداشت تاسیسات بمنظورپیشگیری از آلودگی های آب ، خاک و هوا و رعایت مقررات زیست محیطی.

4-  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکهای بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای شرکت ملی پخش در تاسیسات انبار نفت در شرایط معمول ، تغییر و بحران براساس قوانین ملی و مقررات شرکت.

5- بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای در تمام فعالیتهای سازمان از طریق ایجاد زیر ساخت مناسب ، منابع  وآموزش HSE به  (پرسنل رسمی، پیمانکاری و رانندگان نفتکشها) به منظور آمادگی واکنش در شرایط اضطراری و حفظ سلامت کارکنان.

6-  تأمین کلیه منابع لازم برای اجرای فعالیتها توأم با کیفیت، ایمنی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست.

7-  اتوماسیون و مکانیزاسیون تجهیزات و کاهش تصدی گری بمنظور استفاده بهینه از امکانات، زمان ، منابع و نیروی انسانی و جلب رضایت مشتری.

8- نظارت و کنترل برعملکرد توزیع فرآورده های نفتی در جایگاههای شرکتی ، اختصاصی ، مجاری عرضه و تأسیسات گازمایع.

9- پایش و بازنگری دوره ای عملکرد بمنظور بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت ، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و حرکت در راستای توسعة پایدار.

بمنظور رسیدن به اهداف کلان فوق الاشاره، بهبود مستمرو نظم انظباط کاری کارکنان منطقة میاندوآب متعهد میباشد که قوانین ومقررات ایمنی و  ISO(9001:2000);ISO(14001:2004);OHSAS(18001:1999)از سیستمهای مدیریتی بهداشت حرفه ای و زیست محیطی مصوب درکشور جمهوری اسلامی ایران و سایر الزامات وزارت نفت در محدودة تاسیسات و عملیات (انبار نفت)بعنوان ابزار و الگوی سیستم مدیریت خود استفاده کرده و همواره کلیة فعالیتهای خویش را هماهنگ با این استاندارد و قوانین محقق نمایند. لذا کلیة کارکنان در تمامی سطوح سازمانی می بایستی ضمن درک این خط مشی با همدلی و همفکری و همکاری و ارائة پیشنهادات درجهت بهبود تلاش نمایند تا از طریق اجرای سیاستها و نظم ایجاد شده ، درزمینة حفظ یکنواختی و ارائة خدمات اهتمام لازم را بعمل آورده و نهایتاً رضایت مشتری و کلیة طرفهای ذینفع را به نحو احسن جلب نمایند.


شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

منطقة میاندوآب