فعالیتهای زیست محیطی

اقدامات زیست محیطی انجام گرفته در سطح منطقه میاندوآب بشرح ذیل می باشد.

  1. اندازه گیری فاکتورهای زیست محیطی سالیانه
  2. پیاده سازی نظام مدیریت زیست محیطی واخذ گواهینامه های زیست محیطی
  3. مدیریت و کنترل آلودگی هوا و صوت زیست محیطی
  4. مدیریت پسماند و بازیافت مواد زائد
  5. کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست
  6. بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض
  7. مدیریت فاضلابهای بهداشتی و پسابهای صنعتی
  8. مدیریت منابع انرژی(برق، سوخت، آب) و افزایش بهره وری در مصرف انرژی
  9. ایجاد وتوسعه فضای سبز
  10. اطلاع رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز