مدارک مورد نیاز جهت دریافت سوخت خانوارهای روستایی

خانوارهای روستایی نفت سفید